محورهای گردهمایی

یک: ارائه گزارش ملی از وضعیت زبان فارسی وایرانشناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای مختلف
دو: هم اندیشی در زمینه سرفصل های درسی کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور
سه : هم اندیشی در زمینه منابع درسی و آموزشی در کرسی های زبان فارسی دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور