اهداف گردهمایی:

الف- بررسی وضعیت کرسی های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی خارج از کشور

1-    بررسی نقاط قوت و ضعف

2-    امکانات و تجهیزات

3-    تعامل نهادهای ایران با آنها

4-    مسایل مربوط به استادان و مدرسان

ب- بررسی منابع آموزشی

1-    آثار کتابی آموزش زبان فارسی

2-    آثار غیر کتابی آموزش زبان فارسی

3-    آثار ایران شناسی

4-    آثار ادبیات فارسی

ج-  بررسی سرفصل های دروس:

1-    سرفصل های آموزش زبان فارسی

2-    سرفصل های ایران شناسی

3-    سرفصل های دروس ادبیات فارسی

  د- بررسی آزمون بسندگی زبان فارسی در کرسی های زبان فارسی