نشست های علمی و گردهمایی های مشورتی از فواید فراوانی برخوردار است و می تواند راهنمای خوبی برای حرکت در مسیری روشن تر و دقیق تر باشد. با این اندیشه و انگیزه قائم مقام وزیر در امور بین الملل بر آن شد تا نخستین گردهمایی مدیران کرسی های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی را دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج با مشارکت دانشگاه علامه طباطبائی برگزار نماید تا با حضور استادان خارجی و داخلی در تهران به بررسی وضعیت کرسی ها بپردازد و با رایزنی و نیز با برگزاری سخنرانی ها و دریافت اطلاعات به برنامه ریزی بایسته تر اقدام نماید تا بیش از پیش زمینه های گسترش این زبان و فرهنگ ماندگار را فراهم نماید، فرهنگی به وسعت تاریخ و برخوردار از میراث بی شمار در سطح جهانی.

در روزگار ارتباط و پیوند، نقش زبان در روابط بین الملل بی بدیل است و فرهنگ تحکیم این پیوند را موجب است. با این پندار، تقویت و گسترش زبان و ادبیات فارسی یک ضرورت به شمار است. از این رهگذر انسجام روش ها و اتفاق نظرها می‌تواند ما را سریعتر به مقصود برساند. برگزاری این گردهمایی و تبادل اطلاعات انگیزه بخش حرکتی نوین در رسیدن به اهداف خواهد بود تا استادان از برنامه ها و سیاست‌های وزارت علوم و تحقیقات در امر گسترش زبان و ادبیات فارسی آگاهی یابند و در کشور خود به گسترش این زبان و ادبیات بپردازند.