حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
وزارت امور خارجه